Onze resultaten

We vinden het van belang dat we uit de leerlingen halen wat erin zit. We monitoren gedurende alle schooljaren de resultaten die leerlingen behalen. Uit de toetsen en alle taken die kinderen maken halen we veel informatie. Natuurlijk willen we het beeld van de leerling compleet maken. We hechten dan ook belang aan de mening van de ouders. In een open gesprek over de ontwikkelingen van hun kinderen worden de bevindingen van de leerkracht en de ouders aan elkaar gekoppeld.
 
Kwaliteit van ons onderwijs is voldoende
De kwaliteit van ons onderwijs wordt periodiek getoetst door de Inspectie van het onderwijs. De Inspectie gaat na in welke mate het onderwijs in de school in overeenstemming is met de doelstellingen en bepalingen in de wet. Zij doet dit door de kwaliteit van het onderwijs in de school te waarderen op een aantal terreinen. Het schoolplan, de schoolgids en de klachtenregeling maken deel uit van de toetsing door de Inspectie. Bij de laatste inspectie werden wij beoordeeld met een voldoende. Klik hier voor het laatste inspectierapport.
 
Eindresultaten en uitstroom naar het voortgezet onderwijs
De resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem en de uitstroompercentages naar het voortgezet onderwijs kunnen een graadmeter zijn voor de kwaliteit van het onderwijs, maar we moeten hier wel heel voorzichtig mee omgaan. Naar onze mening zeggen cijfers vooral iets als je die afzet tegen de eigen mogelijkheden van het kind.
Op De Rietkraag nemen wij de Centrale Eindtoets af. Meerdere malen per schooljaar analyseren wij de leerresultaten en passen ons onderwijsaanbod hier op aan. Klik hier voor de resultaten.

Uitstroomgegevens
 
Schooljaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Praktijk Onderwijs -      - - - - 4%
VMBO basis 17% 18% 6% 8% 4% -
VMBO kader 17% 21% 10% 12% 4% 9%
VMBO theoretisch 8% 9% 32% 32% 22% 17%
VMBO-T/HAVO - - 10% - 9% 22%
HAVO 28% 46% 26% 32% 31% 22%
HAVO/VWO 11% - - 4% 13% 9%
VWO    19% 6% 16% 12% 17% 17%
Waardering leerlingen, ouders en medewerkers
In april 2021 is op OBS De Rietkraag een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd, waarbij aan leerlingen uit de bovenbouw, ouders, medewerkers en leidinggevenden gevraagd is hun mening te geven over de school. De leerlingen gaven De Rietkraag een 8,7, de ouders een 7,8 en de medewerkers een 8,3. Alle rapportcijfers zijn gestegen ten opzichte van 2018 en hoger dan het landelijk gemiddelde. Er is een goed pedagogisch klimaat waarin kinderen zichzelf kunnen zijn. De kinderen vinden het fijn dat het sportieve school is. We zijn heel trots op deze mooie rapportcijfers.
Hier vindt u meer resultaten van het onderzoek.
 
Jaarverslag
Elk schooljaar brengen we een jaarverslag uit met hierin de activiteiten van het afgelopen schooljaar, de onderwijskundige ontwikkelingen, het kwaliteitsbeleid en de resultaten. In eerste instantie is dit bedoeld voor de ouders van de school, en ook voor iedereen die interesse toont voor de ontwikkeling van De Rietkraag.
Hier vindt u het meest recente jaarverslag. 

Leerkrachten aan het woord

"We krijgen ruimte om onze talenten te ontwikkelen."

"Met trainingen en opleidingen kunnen we ons specialiseren en in samenwerkingen met allerlei andere partijen delen we onze kennis en ervaring met elkaar."