Medezeggenschapsraad


De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De leden van de Medezeggenschapsraad worden door respectievelijk ouders en leerkrachten gekozen voor een termijn van drie jaar.

De Medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of bestuur te maken hebben, zoals het formatieplan, het aannamebeleid, de vakantieregeling en sollicitatieprocedures. De vergadering van de Medezeggenschapsraad is openbaar, behalve als er over individuele personen gesproken wordt of als een derde van de Medezeggenschapsraad-leden zich verzet tegen openbare behandeling van een bepaald onderwerp.

De agenda van de vergadering wordt opgehangen bij de ingangen van het hoofdgebouw. Een verslag hiervan kun u op de website lezen. Wanneer u vragen en / of opmerkingen heeft voor de Medezeggenschapsraad dan u kunt deze ook mailen naar mr@derietkraag.nl.
 

Samenstelling Medezeggenschapsraad

Oudergeleding: Chantal Albicher (voorzitter), Maaike Waldman en Edwin Stokvis
Teamgeleding: Manja Heinrich (secretaris), Anneke van der Lubbe en Ellen de Ruiter
 
Schooloverstijgende beslissingen worden genomen in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Spoor.

Jaarverslag 2016-2017


Protocol ouderraadpleging nieuwe schooltijden